December 18 2017

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ALTUS TFI za rok 2017 i 2018 oraz badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 30.06.2018 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r.

 

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3 (dalej: „Spółka” lub „ALTUS TFI”) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ALTUS TFI za rok 2017 i 2018 oraz badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 30.06.2018 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz sporządzenia pisemnych raportów z badań..

 

Grupa Kapitałowa ALTUS TFI powstała w II półroczu 2017 roku i składa się z podmiotu dominującego jakim jest ALTUS TFI (spółka giełdowa) oraz spółek zależnych:

  1. ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. (działalność operacyjna rozpoczęta w maju 2017 r.)
  2. Rocbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej „BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”)(dalej „Rockbridge TFI”).

 

ALTUS TFI od początku swojej działalności jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Na koniec listopada 2017 r. Spółka zarządzała ponad 14 mld aktywów netto.

Przedmiotem działalności ALTUS TFI jak i Rockbridge TFI jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zaś ALTUS Agent Transferowy świadczy usługi agenta transferowego obejmujące prowadzenie ewidencji i rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych.

Aktywa grupy kapitałowej wynoszą 316 mln złotych, zaś skonsolidowany wynik finansowy wynosi 82 mln zł (dane według skonsolidowanego raportu za III kwartały 2017 r.).

 

Przedmiotowa oferta firmy audytorskiej powinna zawierać następujące informacje:

a)    wpisie na listę firm audytorskich,

b)    wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

c)     dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego, w tym według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,

d)    Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie,

e)    Dostępność wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zagadnień specyficznych w sprawozdaniach finansowych, takich jak plany motywacyjne, analiza zagadnień podatkowych,

f)      Możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę,

g)    Możliwość przeprowadzenia badania w terminie 19 marca 2018 roku – 18 kwietnia 2018 roku, przegląd półroczny 23 lipca 2018 – 20 sierpnia 2018 r, badanie za rok 2018 – przełom marca/kwietnia 2019 r.

h)    Zapewnienie przeprowadzenia badania zgodnie z obowiązującymi Spółkę i Grupę przepisami,

i)      ilość osób dostępnych do prowadzenia badania ALTUS TFI,

j)      Cena brutto za badanie oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania (cena powinna być zaprezentowana w rozbiciu na roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017, roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018, oraz półroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2018 r.)

k)     Oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień oraz informacji,

l)      Wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie,

m)   Oświadczenie o niezależności podmiotu uprawnionego do badania.

 

Oferty proszę przesyłać do dnia 27 grudnia 2017 r. włącznie, na adres e-mailowy: wblaszkowska@altustfi.pl.  

 

Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeni nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Przy wyborze firmy audytorskiej brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1. Dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego;
  2. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie Spółki/Funduszy;
  3. Możliwość przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Spółkę;
  4. Cena zaproponowanego przez podmiot uprawniony do badania;
  5. Reputacja podmiotu uprawnionego do badania jednostek zainteresowania publicznego;
  6. Potwierdzenie niezależności podmiotu uprawnionego do badania na etapie procedury wyboru w oparciu o oświadczenia firm audytorskich i Spółki.

 

 

Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składnia oferty, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 460 85 81