February 09 2018

Zaproszenie do złożenia oferty - SKOK FIO Rynku Pieniężnego

 

Warszawa, dnia 09.02.2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3 (dalej: „Spółka” lub „ALTUS TFI”) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego  (dalej: „Fundusz”) sporządzonego według ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) za rok 2018 i 2019, przeglądu półrocznego sprawozdania Funduszu, sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2018 r. oraz 30.06.2019 r., oraz sporządzenia pisemnych raportów z badań.

 

Fundusz został zarejestrowany w dniu 6 lipca 2004 r. pod numerem Rfi 170.

 

Aktywa netto Funduszu według sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 377.878 tys. zł.

Zestawienie lokat sporządzone według stanu na dzień 30.06.2017 stanowią lokaty o wartości 440.067 tys. zł. zaś rachunek wyników z operacji wykazuje dodatni wynik z operacji w kwocie 5.368 tys. zł.

Szczegółowe dane finansowe Funduszu dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.altustfi.pl, w zakładce FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE – fundusz SKOK FIO Rynku Pieniężnego.

 

 

ALTUS TFI od początku swojej działalności jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Na koniec stycznia 2018 r. Spółka zarządzała ponad 14 mld aktywów netto.

 

Przedmiotowa oferta firmy audytorskiej powinna zawierać informacje o:

a)    wpisie na listę firm audytorskich,

b)    wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

c)     dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego,

d)    kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badania oraz przeglądy,

e)    możliwości zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę,

f)      możliwości przeprowadzenia badania za rok 2018 w terminie  – przełom luty/marzec 2019 r., badania za rok 2019 – przełom luty/marzec 2020 r, przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2018 r. – w terminie 23 lipca 2018 r. – 23 sierpnia 2018 r., przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2019 r.  – w terminie 22 lipca 2019 r. – 23 sierpnia 2019 r.

g)    zapewnieniu przeprowadzenia badania oraz przeglądu zgodnie z obowiązującymi Fundusz przepisami,

h)    liczbie osób dostępnych do prowadzenia badania Funduszu,

i)      cenie brutto za badanie oraz przeglądy oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania,

j)      wzorze umowy na badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych tożsamy z zapisami w składanej ofercie oraz

k)     Oświadczenie o niezależności podmiotu uprawnionego do badania.

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 16 lutego 2018 r. włącznie, na adres e-mailowy: wblaszkowska@altustfi.pl.  

 

Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Przy wyborze firmy audytorskiej brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1. dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego;
  2. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie Funduszu/Subfunduszy;
  3. możliwość przeprowadzenia badań oraz przeglądów w terminach określonych przez Spółkę;
  4. cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania;
  5. reputacja podmiotu uprawnionego do badania jednostek zainteresowania publicznego;
  6. potwierdzenie niezależności podmiotu uprawnionego do badania na etapie procedury wyboru w oparciu o oświadczenia firm audytorskich i Spółki.

 

Spółka nie jest zobowiązana do wyboru oferty z najniższą ceną.

 

Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składnia oferty, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 460 85 81.

 

Niniejsze zapytanie i zawarte w nim informacje stanowią własność Spółki. Ujawnienie tych informacji osobom innym niż członkowie Państwa organizacji, którym są one potrzebne, mogą doprowadzić do odrzucenia oferty, zakończenia wszelkiej bieżącej współpracy oraz wykluczenia możliwości współpracy w przyszłości.

 

Wszystkie dane znajdujące się w Zaproszeniu przedstawione są wyłącznie na potrzeby postępowania i nie zobowiązują do zakupu żadnych usług ani towarów.