June 18 2018

Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszu ALTUS Subfundusz SuperLokator wydzielonego w ramach ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy

Warszawa, 18 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszu ALTUS Subfundusz SuperLokator wydzielonego w ramach ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”) działając w imieniu ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu ALTUS Subfundusz SuperLokator (dalej: „Subfundusz” oraz „Jednostki Uczestnictwa”).

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 13 czerwca 2018 r., przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpoczęło się w dniu 14 czerwca 2018 r. i zakończyło się w dniu 15 czerwca 2018 r.
Towarzystwo przydzieli Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających za dokonaną przez wpłacającego wpłatę do Subfunduszu, powiększoną o wartość odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.

Pliki do pobrania:
Prospekt informacyjny Funduszu;
Kluczowe Informacje dla Inwestorów.