July 04 2018

Zaproszenie do złożenia oferty - ALTUS FIO Parasolowy

Warszawa, dnia 04.07.2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3 (dalej: „Spółka” lub „ALTUS TFI”) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania połączonego sprawozdania finansowego funduszu ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (dalej: „Fundusz”) sporządzonego według ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) za rok 2018 i 2019, badania rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu za rok 2018 i 2019, przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania Funduszu, sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2018 r. oraz 30.06.2019 r., oraz jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu,  sporządzonych według stanu na dzień 30.06.2018 r. oraz 30.06.2019 r. oraz sporządzenia pisemnych raportów z badań.

 

Fundusz powstał w dniu 30 lipca 2012 roku na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/I/4032/24/20/11/12/U/52/1/AP.

Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:

 1. ALTUS Subfundusz Akcji
 2. ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
 3. ALTUS Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
 4. ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
 5. ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania
 6. ALTUS Subfundusz Pieniężny
 7. ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu
 8. ALTUS Subfundusz Short
 9. ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu
 10. ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowa Europa.

 

Każdy z w/w Subfunduszy prowadzi odrębną politykę inwestycyjną i odrębne księgi rachunkowe. Aktywa netto Funduszu według połączonego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 1.118.291 tys. zł.

Połączone zestawienie lokat sporządzone według stanu na dzień 30.06.2017 stanowią lokaty o wartości 2.105.504 tys. zł. zaś połączony rachunek wyników z operacji wykazuje dodatni wynik z operacji w kwocie 35.601 tys. zł.

Szczegółowe dane finansowe Funduszu oraz poszczególnych Subfunduszy dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.altustfi.pl, w zakładce FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE – fundusz ALTUS FIO PARASOLOWY.

 

ALTUS TFI od początku swojej działalności jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Na koniec maja 2018 r. Spółka zarządzała ponad 14 mld aktywów netto.

 

Przedmiotowa oferta firmy audytorskiej powinna zawierać informacje o:

a)    wpisie na listę firm audytorskich,

b)    wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

c)     dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego,

d)    kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badania oraz przeglądy,

e)    możliwości zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę,

f)      możliwości przeprowadzenia badania za rok 2018 w terminie  – przełom luty/marzec 2019 r., badania za rok 2019 – przełom luty/marzec 2020 r, przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych według stanu na dzień 30.06.2018 r. – w terminie 23 lipca 2018 r. – 23 sierpnia 2018 r., przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych według stanu na dzień 30.06.2019 r.  – w terminie 22 lipca 2019 r. – 23 sierpnia 2019 r.

g)    zapewnieniu przeprowadzenia badania oraz przeglądu zgodnie z obowiązującymi Fundusz przepisami,

h)    liczbie osób dostępnych do prowadzenia badania Funduszu/Subfunduszy,

i)      cenie brutto za badanie oraz przeglądy oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania (cena powinna być zaprezentowana w rozbiciu na poszczególne sprawozdania Funduszu/Subfunduszy); dodatkowo oferta powinna  uwzględniać możliwość wyodrębnienia w ramach Funduszu w latach 2018 – 2019 nowych subfunduszy – oferta powinna zatem określać również cenę za badanie lub przegląd sprawozdań finansowych ewentualnie nowo utworzonych subfunduszy.  

j)      wzorze umowy na badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych tożsamy z zapisami w składanej ofercie oraz

k)     Oświadczenie o niezależności podmiotu uprawnionego do badania.

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 10 lipca 2018 r. włącznie, na adres e-mailowy: wblaszkowska@altustfi.pl.  

 

Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Przy wyborze firmy audytorskiej brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 1. dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego;
 2. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie Funduszu/Subfunduszy;
 3. możliwość przeprowadzenia badań oraz przeglądów w terminach określonych przez Spółkę;
 4. cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania;
 5. reputacja podmiotu uprawnionego do badania jednostek zainteresowania publicznego;
 6. potwierdzenie niezależności podmiotu uprawnionego do badania na etapie procedury wyboru w oparciu o oświadczenia firm audytorskich i Spółki.

 

Spółka nie jest zobowiązana do wyboru oferty z najniższą ceną.

 

Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składnia oferty, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 460 85 81.

 

Niniejsze zapytanie i zawarte w nim informacje stanowią własność Spółki. Ujawnienie tych informacji osobom innym niż członkowie Państwa organizacji, którym są one potrzebne, mogą doprowadzić do odrzucenia oferty, zakończenia wszelkiej bieżącej współpracy oraz wykluczenia możliwości współpracy w przyszłości.

 

Wszystkie dane znajdujące się w Zaproszeniu przedstawione są wyłącznie na potrzeby postępowania i nie zobowiązują do zakupu żadnych usług ani towarów.