July 31 2018

Informacja ALTUS TFI S.A. w związku z zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego potencjalnego naruszenia przepisów

 Szanowni Państwo,

 

W związku z zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego potencjalnego naruszenia przepisów dot. nadzoru nad wykonywaniem przez GetBack S.A. zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, informujemy:

 

  1. ALTUS TFI zawsze sprawował nadzór nad funduszami powierzonymi spółce GetBack S.A. w sposób rzetelny i z zachowaniem wszelkich najlepszych standardów rynkowych oraz zgodnie z przepisami prawa.
  2. Nadzór nad procesem zarządzania polegał m.in. na zapewnieniu wiarygodnych, comiesięcznych wycen portfeli wierzytelności sporządzanych przez niezależne firmy, w oparciu o dane otrzymywane od serwiserów.
  3. Ww. wyceny oraz inne dane finansowe tych funduszy podlegały kolejnej weryfikacji ze strony niezależnego audytora – jednego z przedstawicieli tzw. Wielkiej Czwórki – badającego również prawidłowość przyjętego dla danego funduszu modelu wyceny.
  4. W strukturach ALTUS TFI działa dedykowana komórka organizacyjna zajmująca się nadzorem nad zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi. Nadzór taki obejmuje przede wszystkim: weryfikację aktywności windykacyjnej serwisera, realizację założonych wcześniej odzysków, a także zachowanie statutowych, ustawowych i wewnętrznych limitów ostrożnościowych odnoszących się do aktywności inwestycyjnej  funduszy sekurytyzacyjnych.
  5. Ponadto w ramach bezpośredniego nadzoru nad serwiserami, komórka  nadzoru wewnętrznego w ALTUS TFI na bieżąco weryfikowała  realizację umów o zarządzanie portfelami wierzytelności zawartych z poszczególnymi serwiserami. Kontrole takie dokonywane były także bezpośrednio w miejscach prowadzenia działalności serwiserów.
  6. Wszystkie działania nadzorcze ALTUS TFI są udokumentowane odpowiednimi raportami pokontrolnymi, które w każdym momencie możemy udostępnić Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.
  7. W marcu 2018 roku, po zdiagnozowaniu problemów GetBack S.A. z utrzymaniem jakości zarządzania portfelami wierzytelności, ALTUS TFI rozpoczął selekcję dodatkowych serwiserów zakończoną podpisaniem odpowiednich umów na początku maja tego roku.
  8. Postępowanie KNF dotyczy jedynie funduszy sekurytyzacyjnych serwisowanych przez GetBack S.A. i  traktujemy je jako pochodną wyjaśniania problemów własnych spółki GetBack S.A. oraz element nadzoru KNF nad działalnością funduszy sekurytyzacyjnych.
  9. Zarząd Altus TFI deklaruje daleko idącą współpracę w trakcie postępowania prowadzonego przez KNF. Jednocześnie liczymy, że postępowanie przyczyni się do jak najszybszego wyjaśnienia kontrowersji i wątpliwości, jakie w ostatnim czasie pojawiały się w przestrzeni publicznej, dotyczących jakości nadzoru ALTUS TFI nad funduszami sekurytyzacyjnymi, których portfele były zarządzane przez GetBack S.A.

 

 

Zarząd Altus TFI S.A.