July 16 2019

Ogłoszenie o zmniejszeniu wartości aktywów netto SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych poniżej poziomu 2.500.000 zł

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, niniejszym informuje o zmniejszeniu wartości aktywów netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Zmniejszenie wartości aktywów netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) jest wynikiem realizacji przez Fundusz otrzymanych zleceń umorzenia jednostek uczestnictwa.

W celu zwiększenia wartości aktywów netto funduszu fundusz planuje połączenie z innym funduszem/subfunduszem zarządzanym przez Towarzystwo.