Nota prawna

ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Altus S.A.) informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz na stronach, do których niniejszy serwis zawiera odesłania (linki) nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. Altus S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności.

Prawa autorskie dotyczące wizualizacji i treści witryny internetowej www.altustfi.pl przysługują Altus S.A.

Altus S.A. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290831; Kapitał zakładowy w wysokości 4 092 000,00 złotych w całości opłacony; NIP 108-00-03-690, REGON 141158275 www.altustfi.pl

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.