August 22 2019

Ogłoszenie o zmianie depozytariusza i zmianie numerów rachunków bankowych do wpłat dla Funduszy Sejf Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami oraz Sejf FIO Strategii Dłużnych z dniem 23 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie depozytariusza i zmianie numerów rachunków bankowych do wpłat dla Funduszy Sejf Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami oraz Sejf  FIO Strategii Dłużnych

z dniem 23 sierpnia 2019 r.

 

 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, informuję, iż na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 sierpnia 2019 r., syg. Akt o numerze DFF.4022.7.2019.JG dla Sejf Parasol FIO w dniu 23 sierpnia 2019 r. nastąpi zmiana depozytariusza. Funkcję depozytariusza będzie pełnić mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18.

 

Od dnia 23 sierpnia 2019 r. wpłaty na jednostki uczestnictwa funduszu Sejf Parasol FIO należy dokonywać na poniższe rachunki w mBanku S.A.:

 

- Sejf Subfundusz Papierów Dłużnych - 21 1140 1010 0000 2501 7600 2010

- Sejf Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji – 52 1140 1010 0000 2501 7600 3004

- Sejf Subfundusz Obligacji – 45 1140 1010 0000 2501 7600 7010

- Sejf Subfundusz Etyczny 2 – 37 1140 1010 0000 2501 7601 2004

 

Rachunek do wpłat IKZE – 07 1140 1010 0000 2501 7600 1001

 

 

Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego DFF.4022.8.2019.JG z dniem 23 sierpnia 2019 r. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18 rozpocznie pełnienie funkcji depozytariusza również dla funduszu Sejf FIO Strategii Dłużnych.

 

Od dnia 23 sierpnia 2019 r. wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu należy dokonywać na poniższy rachunek w mBanku S.A.:

 

- Sejf FIO Strategii Dłużnych - 77 1140 1010 0000 3276 2400 2002

 

 

Wpłaty dotyczące nabycia jednostek uczestnictwa nabywanych w ramach PPE należy dokonywać na powyższe nowe rachunki bankowe.

 

 

Począwszy od dnia 23 sierpnia 2019 r. Uczestnicy funduszu Sejf Parasol FIO i Sejf Strategii Dłużnych nie będę mieli możliwości dokonywania wpłat na dotychczasowe numery rachunków bankowych w ING Banku Śląskim.