February 05 2020

Komunikat ALTUS TFI S.A. w sprawie decyzji KNF z dnia 4 lutego 2020 r. o nałożeniu na ALTUS TFI S.A. kar pieniężnych oraz sankcji administracyjnej (data otrzymania: 5 lutego 2020 r.)

                                                                             

 

5 lutego 2020 r.

„Komunikat ALTUS TFI S.A. w sprawie decyzji KNF z dnia 4 lutego 2020 r. o nałożeniu na ALTUS TFI S.A. kar pieniężnych oraz sankcji administracyjnej (data otrzymania: 5 lutego 2020 r.)”

ALTUS TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290831, (dalej jako: „ALTUS”, „Spółka”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 5 lutego 2020 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) z dnia 4 lutego 2020 r. o sygn. DFF-FIZ.456.4.2018.WZ, na podstawie której KNF nałożyła na ALTUS TFI następujące sankcje administracyjne:

I.             Karę pieniężną w wysokości 5 000 000 złotych za:

-  naruszenie art. 48 ust. 2a pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – dalej: „ustawa” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, ze zm.) poprzez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi: Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności, Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 2 (obecnie: Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 2 w likwidacji), Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, PROTEGAT 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Universe 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Universe Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym i GetBack Windykacji Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (obecnie Grom Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty),
w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności
i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

            - naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez Towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.

II.         Karę pieniężną w wysokości 2 000 000 złotych za:

- naruszenie przez Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 (obecnie: Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 2 w likwidacji), Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, i Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859) oraz postanowień statutu w zakresie wyceny aktywów wyżej wymienionych funduszy.

 

III.        Sankcję administracyjną w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – w związku z ustaleniem, że opisane powyżej naruszenia przepisów ustawy są rażące.

Sankcji administracyjnej opisanej w pkt. III powyżej Komisja nadała rygor natychmiastowej wykonalności.

ALTUS TFI informuje, iż kwestionuje zasadność zarzutów stawianych przez KNF i będzie podejmował właściwe środki odwoławcze od decyzji KNF. W związku z faktem, iż decyzji KNF
w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych nadano rygor natychmiastowej wykonalności informujemy, że od dnia 5 lutego 2020 roku fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez ALTUS reprezentowane będą przez depozytariuszy tych funduszy, a ALTUS przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 Ustawy, a tym samym traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

W świetle powyższego, we wszystkich sprawach odnoszących się do funduszy inwestycyjnych dotychczas zarządzanych przez ALTUS prosimy kontaktować się z właściwym depozytariuszem.

Nazwa Funduszu

Depozytariusz

1)     ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy
z wydzielonymi subfunduszami,

2)     Secus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Insecura,

3)     EGB WIERZYTELNOŚCI 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

4)     Altus 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,

5)     ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alokacji Kapitału W LIKWIDACJI

BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

1)     Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

2)     Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

3)     SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,

4)     SEJF Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami.

mBank SA

 

Stosownie do art. 68 od dnia wydania decyzji przez KNF o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy Inwestycyjnych, zarządzane dotychczas przez towarzystwo fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza.

Jednocześnie stosownie do art. 68 ust. 1 Ustawy, w okresie kiedy fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, że jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie,
w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy, w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez ALTUS TFI, depozytariusz będzie podejmował działania w celu przekazania zarządzania reprezentowanych funduszy innym towarzystwom funduszami inwestycyjnymi.

W razie nieprzejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo
w powyższym terminie fundusze ulegają rozwiązaniu.

W okresie reprezentowania funduszy depozytariusza jest zobowiązany do podejmowania czynności
w zakresie niezbędnym dla utrzymania zgodnego z prawem bieżącego funkcjonowania funduszy.

 

Uprzejmie informujemy, że depozytariusz koncentruje się w szczególności na:

  • przejęciu obszernej dokumentacji dotyczącej funduszy od ALTUS TFI,
  • przejęciu ewidencji uczestników poszczególnych funduszy ALTUS TFI,
  • podejmowaniu intensywnych działań zmierzających do przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi do innych TFI.

Z uwagi na najlepiej pojęty interes uczestników funduszy priorytetem dla depozytariusza będzie sprawne i szybkie przekazanie zarządzania funduszami inwestycyjnymi do innych TFI z zachowaniem ciągłości ich działania.

 

Z poważaniem Zarząd