October 23 2019

DOT. PROCESU LIKWIDACJI 2 SUBFUNDUSZY ORAZ WYPŁATY UZYSKANYCH ŚRODKÓW UCZESTNIKOM

Szanowni Państwo

 

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), w nawiązaniu do opublikowanego na stronie www.altustfi.pl Ogłoszenia z dnia 6 września 2018 r. o wystąpieniu przyczyn rozwiązania subfunduszy wydzielonych w ramach ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy (dalej: „Ogłoszenie”) oraz informacji z dnia 7 września 2018 r. dla uczestników ALTUS FIO Parasolowego (dalej” „Informacja”) informuje jak poniżej.

 W Ogłoszeniu Towarzystwo poinformowało o zidentyfikowaniu okoliczności, które zgodnie z art. 44 ust. 1 lit. d) statutu ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy (dalej: „Fundusz”) były przesłanką do rozwiązania następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu (dalej każdy z osobna zwany „Subfunduszem” oraz łącznie zwane „Subfunduszami”):

 

1) ALTUS Subfundusz Akcji w likwidacji;

2) ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji;

3) ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania w likwidacji;

4) ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu w likwidacji;

5) ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji;

6) ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji.

 

 W konsekwencji Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o otwarciu, z dniem 6 września 2018 r., likwidacji każdego z Subfunduszy. Jako dzień zakończenia likwidacji Subfunduszy wskazano w Informacji dzień 31 marca 2020 r. Towarzystwo, w związku ze zbyciem całości aktywów części z Subfunduszy, zakończyło proces likwidacji części Subfunduszy wcześniej niż data wskazana w Informacji, tj. dzień 31 marca 2020 r.

 W dniu 23 października 2019 r. Towarzystwo odkupiło  wszystkie jednostki uczestnictwa ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego w likwidacji i ALTUS Subfunduszu ASZ Nowa Europa w likwidacji (dalej „Subfundusze Zlikwidowane”) oraz rozpoczęło wypłaty uzyskanych środków uczestnikom w/w subfunduszy.

 Uczestnicy otrzymają potwierdzenia informujące o realizacji odkupienia jednostek uczestnictwa, które mieli zapisane na swoich rejestrach. Jednostki uczestnictwa Subfunduszy Zlikwidowanych zostały odkupione wedle następujących wycen:

 1)       ALTUS Subfundusz ASZ Rynku Polskiego w likwidacji Kat. A – 91,46 PLN;

2)       ALTUS Subfundusz ASZ Rynku Polskiego w likwidacji Kat. C – 89,33 PLN;

3)       ALTUS Subfundusz ASZ Nowa Europa w likwidacji Kat. A – 88,61 PLN;

4)       ALTUS Subfundusz ASZ Nowa Europa w likwidacji Kat. C – 88,51 PLN.

 

W Subfunduszach Zlikwidowanych umorzeniu uległy wszystkie jednostki posiadane przez Uczestników, a tym samym wartość na rejestrze w odniesieniu do powyższych produktów po realizacji odkupienia, wskazana na potwierdzeniu, które otrzymają ich Uczestnicy, będzie wykazywała wartość 0.

 Zgodnie z uprzednio przekazywanymi informacjami uczestnicy Subfunduszy Zlikwidowanych nie byli i nie są zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek działań w toku likwidacji, a co za tym idzie, środki im należne, zostały przekazane na wskazane przez nich, na etapie otwierania rejestru lub ewentualnie późniejszej aktualizacji danych, rachunki bankowe.

Przelewy środków pieniężnych uzyskanych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszy Zlikwidowanych zostały zrealizowane w dniu 23 października 2019 r. Data uznania przelewem rachunku bankowego uczestnika jest uzależniona od godzin realizacji przelewów w banku uczestnika Subfunduszu Zlikwidowanego.

 Dodatkowo Towarzystwo informuje, że w niektórych przypadkach uczestnicy Subfunduszy Zlikwidowanych nie wskazali nr rachunku bankowego do odkupienia swych jednostek uczestnictwa. W takiej sytuacji uczestnicy powinni złożyć dyspozycję zmiany danych poprzez wskazanie numeru rachunku do przekazania środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa. Złożenie w/w dyspozycji jest możliwe:

a)       za pośrednictwem Dystrybutora (tj. podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa), u którego uczestnicy nabyli jednostki uczestnictwa. Powyższe jest możliwe jeżeli Dystrybutor ten jest stroną obowiązującej umowy dystrybucyjnej z Funduszem;

b)       bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3 (00-696);

c)       drogą korespondencyjną poprzez przesłanie odpowiedniej dyspozycji na adres Towarzystwa. Ze względów bezpieczeństwa opisywany sposób postępowania wymaga poświadczenia podpisu uczestnika na dyspozycji przez notariusza. Jest to jedyna możliwość aby korespondencyjna aktualizacja danych i wskazanie nr rachunku lub jego zmiana była honorowana przez Towarzystwo poza powyżej wskazanymi możliwościami. W sytuacji gdy Klient chciałby otrzymać stosowany formularz w formie elektronicznej (format PDF) prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@altustfi.pl lub telefonicznie +48 22 380 32 85. Formularz ten Klienci mogą również otrzymać po kontakcie telefonicznym z Agentem Transferowym, który prowadzi Infolinię dla Klientów pod nr telefonu +48 22 320 47 18.  

 Ponadto informujemy, iż Towarzystwo zrealizowało przelewy środków pieniężnych uzyskanych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszy Zlikwidowanych zrealizowanych przed dniem otwarcia ich likwidacji, które jednak nie zostały przekazane uczestnikom ze względu na blokady rachunków bankowych Subfunduszy Zlikwidowanych. Sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim i powody jej wystąpienia, była szczegółowo opisana w Komunikacie z dnia 25 września 2018 r. dotyczącym likwidacji subfunduszy wydzielonych w ramach ALTUS FIO parasolowego z dnia 6 września 2018 r. oraz rozliczeń transakcji złożonych we wrześniu 2018 r. W/w komunikat jest dostępny w sekcji https://www.altustfi.pl/pl/wiadomosci.  

  

                                                                                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                                                                                                            Zarząd ALTUS TFI