Nota prawna

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (ALTUS TFI) informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz na stronach, do których niniejszy serwis zawiera odesłania (linki) nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom ALTUS TFI, i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

Materiał opracowany przez ALTUS TFI ma charakter wyłącznie marketingowy i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. ALTUS TFI rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz zastrzega, że jedynym dokumentem zawierającym oficjalne i pełne informacje na temat funduszy inwestycyjnych są dokumenty ofertowe tych funduszy. Szczegółowy opis warunków subskrypcji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte znajdują się w Warunkach Emisji. Szczegółowe informacje na temat zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz czynników ryzyka określa Prospekt informacyjny odpowiedniego funduszu. Wyżej wymienione dokumenty są dostępne u Dystrybutorów, w siedzibie ALTUS TFI lub na stronie internetowej ALTUS TFI. Na ww. stronie internetowej publikowane są również kluczowe informacje dla inwestorów funduszy inwestycyjnych otwartych.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowane w serwisie informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym funduszy osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszy i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa przez fundusze oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych, w tym opłat za wykupienie certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych są dostępne:

  • w przypadku Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO)- w tabeli na stronie internetowej Altus TFI i w Prospekcie Informacyjnym każdego z FIO;
  • w przypadku Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) - w Warunkach Emisji każdego z FIZ.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub stosowane techniki zarządzania portfelem wartość aktywów netto funduszy może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconego kapitału. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusze.
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

ALTUS TFI jest podmiotem posiadającym zezwolenie KNF z 16 czerwca 2010 r. na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Historyczne wyniki poszczególnych strategii inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestycja we wszelkie instrumenty finansowe, jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Każdy potencjalny klient przed zawarciem z ALTUS TFI umowy o zarządzanie portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, powinien zapoznać się z Regulaminem zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez ALTUS TFI.

Źródła: wskazane bezpośrednio przy podanych danych lub obliczenia własne ALTUS TFI na podstawie informacji publicznie dostępnych. Dane wykorzystane przy tworzeniu serwisu pochodzą ze źródeł uważanych przez ALTUS TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu serwisu ALTUS TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w zakresie określonych instrumentów finansowych. Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy ALTUS TFI lub jego licencjodawcach i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290831; Kapitał zakładowy w wysokości 4.612.000,00 złotych w całości opłacony; NIP 108-00-03-690, REGON 141158275 www.altustfi.pl

ALTUS TFI podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ALTUS TFI uzyskało zgodę na działalność na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 grudnia 2008 roku.