Ochrona danych osobowych

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa („Administrator” lub „Spółka”).

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, biuro@altustfi.pl

 

III. CELE I PODSTAWY PRZEWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

a)           wykonania przez Spółkę umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),

b)           wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających w szczególności z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,

c)            do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

 

IV. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Administratora, biegli rewidenci w związku z audytem.

 

 V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów.

 

VI. PRAWA

Osoba, której dane są przetwarzane: posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,

posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.