Ład korporacyjny

Zarząd ALTUS S.A. niniejszym informuje, że zgodnie z treścią Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. udostępnia na swojej stronie internetowej informację o ich stosowaniu.

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" zawierają zasady ładu korporacyjnego przyjęte przez ALTUS S.A. skierowanych do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do akcjonariuszy.