Otwieranie rejestru przez internet

Istnieje możliwość nabycia jednostek uczestnictwa funduszy otwartych bez wychodzenia z domu - przez Internet.


Otwórz rejestr przez internet
 
Instrukcja postępowania
Wcześniej przygotuj:  adres swojej poczty elektronicznej (e-mail), numer swojego rachunku bankowego prowadzonego w Polsce oraz miej w pobliżu telefon komórkowy.

KROK 1  Wypełnienie formularza
Najpierw pojawi się okno z trzema wariantami. Jeśli chcesz otworzyć rejestr na osobę fizyczną wybierz opcję najwyżej. Jeśli dla osoby niepełnoletniej - wybierz wariant środkowy. W przypadku otwierania rejestru dla instytucji wybierz wariant położony najniżej. Pojawi się formularz do wypełnienia. Należy podać swoje dane identyfikacyjne oraz zaakceptować oświadczenia, zgodnie ze wskazówkami podanymi w trakcie procesu rejestracji.

KROK 2  Wpisanie kodu otrzymanego SMS-em
W trakcie  rejestracji otrzymają Państwo  na wskazany numer telefonu komórkowego wiadomość SMS z kodem jednorazowym. Kod (same cyfry) należy  wpisać w internetowym formularzu otwarcia rejestru, by potwierdzić poprawność Państwa numeru telefonu komórkowego. Na dole strony powinien pojawić się komunikat, że kod został pozytywnie zweryfikowany. Wtedy należy wcisnąć przycisk Dalej. Jeśli nie pojawia się nowy ekran proszę zweryfikowac prawidłowość wprowadzenia wszystkich pól. Jeśli wszystkie dane są wprowadzone prawidłowo pokaże się ekran Potwierdź wprowadzone dane. Na dole strony wciskamy przycisk Dalej i przechodzimy do następnego kroku.

KROK 3  Uzyskanie informacji do wpisania na przelewie
Wpisujemy numer rachunku bankowego przeznaczonego do odkupień. Na ekranie pojawi się miejsce na wpisanie trzech numerów, ale wystarczy wpisać tylko jeden. Na następnym ekranie należy wprowadzić wymyślony przez siebie Identyfikator i Hasło. Muszą mieć minimum  8 znaków. Na kolejnym ekranie należy kliknąć Otwórz rejestr, który jest po prawej stronie. Pojawia się prośba o wypełnienie Testu odpowiedniości (nieobligatoryjne). Następnie pojawia się ekran, gdzie wprowadzamy dane zlecenia nabycia, jakie chcemy złożyć. Po  zatwierdzeniu zlecenia otrzymają Państwo wiadomość SMS, a w niej informację na temat złożonego zlecenia, informacje o rachunku bankowym do wpłaty oraz unikalne ID, które należy wskazać w tytule płatności.

KROK 4  Dokonanie przelewu
W terminie 30 dni od dnia rejestracji należy dokonać przelewu środków na rachunek bankowy Subfunduszu (liczy się data wpływu środków) z odpowiednim opisem. Wpłata musi pochodzić z rachunku bankowego, który wskazali Państwo podczas rejestracji. W przypadku braku wpłaty w powyższym terminie lub wpływu środków z innego rachunku bankowego, Państwa zlecenie zostanie odrzucone i cały proces rejestracji należy powtórzyć.

Aktywacja usługi i nabycie jednostek nastąpi po wpływie środków na rachunek bankowy odpowiedniego Subfunduszu.

Następnie  otrzymają Państwo na adres e-mail link aktywacyjny, który umożliwi Państwu dostęp do swoich rejestrów i możliwość składania dyspozycji przez internet za pośrednictwem Systemu Transakcyjno-Informacyjnego (STI).
 
Aktywacja usługi w powyższy sposób pozwoli Państwu na składanie za pośrednictwem internetu zleceń nabycia jednostek, zleceń odkupienia lub zamiany (przekazania środków na inny subfundusz), a także modyfikacji Państwa danych w zakresie adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej (e-mail), czy sposobu otrzymywania potwierdzeń. STI pozwala również na wygodne odwoływanie udzielonych pełnomocnictw do Subrejestru, czy zgłoszenie reklamacji. Do czasu pełnej aktywacji usługi ta funkcjonalność systemu będzie zablokowana.
 

UWAGA:

  1. W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnych powyższa usługa nie jest dostępna.
  2. W przypadku zawierania umów dla osób małoletnich reprezentowanych przez ich przedstawicieli ustawowych, po prawidłowej rejestracji w STI konieczna jest wizyta u dystrybutora wraz z otrzymanymi drukami umów oraz złożenie podpisów przez przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej.

 

Otwórz rejestr przez internet